ตรวจโควิด-19 คัดกรองการติดเชื้อและตรวจภูมิคุ้มกัน

เพราะเชื้อโควิด-19 ยังไม่หายไปไหน
“ตรวจก่อน ป้องกันได้ ลดการแพร่กระจายของเชื้อ”

เชื้อโควิด-19 คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ หลอดลม ปอด ติดต่อทางละอองฝอย ไอ จาม น้ำลาย น้ำมูก อุจจาระ โดยมีระยะฟักตัว 2-14 วัน ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ปอดอักเสบ จมูกไม่ได้กลิ่น มีไข้ 37.5 C ขึ้นไป

ตรวจโควิด-19 คัดกรองการติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน “สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว แม่นยำ” ที่พาธแล็บทุกสาขา

วิธีการตรวจ:

  • ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time RT PCR (จากน้ำลาย)
  • ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด-19 ในเลือด (total antibody)

จุดเด่นของการตรวจ:

  • เก็บตัวอย่างได้ง่ายจากเลือดและน้ำลาย
  • ปลอดภัย ลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค
  • ตรวจได้แม้ยังไม่มีอาการ
  • สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
  • ไม่ต้องตรวจเชื้อผ่านทางโพรงจมูก
  • ทราบผลภายใน 1-2 วัน (รายงานผลการตรวจทางอีเมล์)