ตรวจคัดกรองการติดเชื้อและตรวจภูมิคุ้มกัน
โควิด-19 (COVID-19)

เพราะเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังไม่หายไปไหน
“ตรวจก่อน ป้องกันได้ ลดการแพร่กระจายของเชื้อ”

เชื้อไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 หรือ COVID-19 (โควิด-19) คือ เชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ หลอดลม ปอด ติดต่อทางละอองฝอย ไอ จาม น้้าลาย น้้ามูก อุจจาระ โดยมีระยะฟักตัว 2-14 วัน ผู้ติดเชื้อจะมีอาการ ไอ มีน้้ามูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ปอดอักเสบ จมูกไม่ได้กลิ่น มีไข้ 37.50 C ขึ้นไป

ตรวจคัดกรองการติดเชื้อและภูมิคุ้มกัน COVID-19 “สะดวก ปลอดภัย รวดเร็ว แม่นยำ” ที่พาธแล็บทุกสาขา

วิธีการตรวจ:

  • ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Real-time RT PCR (จากน้ำลาย)
  • ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเลือด (total antibody)

จุดเด่นของการตรวจ:

  • เก็บตัวอย่างได้ง่ายจากเลือดและน้ำลาย
  • ปลอดภัย ลดการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค
  • ตรวจได้แม้ยังไม่มีอาการ
  • สะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก
  • ไม่ต้องตรวจเชื้อผ่านทางโพรงจมูก
  • ทราบผลภายใน 1-2 วัน (รายงานผลการตรวจทางอีเมล์)

รายละเอียดการตรวจ

หากต้องการทราบ”คำอธิบายเพิ่มเติม” ของรายละเอียดการตรวจแต่ละรายการ กรุณานำเม้าส์วางหรือกดคลิกไปที่ “กล่องข้อความสีน้ำเงิน” (ด้านล่างนี้)

ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยวิธี Real-time RT PCR (จากน้ำลาย)

(COVID-19 Virus Screening Test)

ตรวจภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ในเลือด (total antibody)

(COVID-19 Virus Screening Test)